18-12-2017 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
Test -1
10. Sınıf Osmanlılarda Kuruluş dönemi ile İlgili Test Soruları
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
01-11-2017 07:01 - 200 Okunma
 
1. Osmanlıların Bizans ile yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
 
  A) Koyunhisar   B) Ploşnik   C) Maltepe D) Çimpe  E) Hittin
 
2. Aşağıdakilerden hangisi, Kuruluş Devri Osmanlı padişahlarının siyaseti olarak gösterilemez?
 
A) Bizans'ın iç karışıklıklarından faydalanma
B) Akrabalık yolu ile beyliklerinden toprak alma
C) Anadolu Türk birliğini sağlamaya çalışma
D) Avrupalı devletlere karşı denge politikası izleme
E) Balkanlarda iskan siyaseti uygulama
 
3. Osmanlı Devleti'nin deniz gücünü artırması ve Rumeli'ye geçme imkanını elde etmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?
 
A) İlk düzenli ordunun kurulması
B) İpek Yolu'nun önem kazanması
C) Moğol istilasının Bursa'ya kadar gelmesi
D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E) Karesioğulları'nın Osmanlı Devleti'ne katılması
 
4. XIII. yüzyıl sonlarında kurulan Osmanlı Beyliği'nin kısa bir süre sonra Rumeli'ye geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
 
A) Doğu'da Türk – İslâm beyliklerinin olması
B) Doğudan gelen Türkmen göçlerinin nüfus yoğunluğuna neden olması
C) Rumeli'de siyasi otoritenin zayıf olması
D) Osmanlı Beyliği'nde taht kavgalarının başlaması
E) Hâkimiyet anlayışı
 
5. Osman Bey zamanında fetihler aşiret kuvvetleri ile gerçekleştirilirken sınırların genişlemesi ile Orhan Bey zamanında yaya ve müsellem birliklerinin, I. Murat zamanında Yeniçeri Ocağı'nın kurulduğu görülür.
 
Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 
A) Düzensiz ordu, sınırların genişlemesiyle yetersiz kalmıştır.
B) Osmanlı askeri teşkilatı sürekli bir gelişme göstermiştir.
C) Türkmen göçlerinin kesilmesi Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasını gerektirmiştir.
D) I. Murat Devrinde Osmanlı Devleti'nin disiplinli ve devamlı bir ordusu vardır.
E) Osmanlı Devleti sürekli büyüme içerisindedir.
 
6. Osmanlı Devleti, fetihlerinde işgal ve istila amacı gütmemiştir. Fethedilen yerler yerleşim yeri olarak görülmüş, uygulanan tımar sistemi ile halkın toprak sahibi olması sağlanmış ve inanç hürriyeti tanınmıştır.
 
Bu durumun neden olduğu en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Osmanlı Devleti'nin mutlak merkeziyetçi imparatorluğa dönüşmesi
B) Yapılan fetihlerin kalıcı olması
C) Balkan milletlerine kültürel baskı yapılması
D) Avrupalıların Türkleri, Balkanlardan atma girişimlerinin başlaması
E) Anadolu beyliklerinin Osmanlı Devleti'ni desteklemesi
 
7. Selçuklular zamanında devlet içinde küçük beylikler halinde yaşayan atabeylikler vardı.
Osmanlılarda böyle bir durumun olmayışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
 
A) Devletin hükümdar ve soyundan gelenlerin ortak malı olması
B) Güçlü bir merkezi yönetimin kurulması
C) Beyliklerin Osmanlı Devleti'ne bağlanması
D) Osmanlı devlet yönetiminin Selçuklulara benzemesi
E) Osmanlı devlet örgütünde Bizans'ın örnek alınması
 
8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde görülmemiştir?
 
A) Anadolu Hisarı'nın yapılması
B) İlk defa Rumeli'ye geçilmesi
C) İstanbul'u kuşatma çalışmalarının başlaması
D) İslâm birliğinin gerçekleşmesi
E) Osmanlı Devlet örgütünün askeri ve idari alanlarda teşkilatlanması
 
9. Osmanlı Devleti'nin Anadolu siyasi birliğini sağlaması ilk defa hangi dönemde gerçekleşmiştir?
 
A) Orhan Gazi B) I. Murat C) I. Bayezid
D) I. Mehmet E) II. Mehmet
 
10. Aşağıdaki beyliklerden hangisi Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulmamıştır?
 
A) Aydınoğulları        B) Germiyanoğulları C) Karesioğulları
D) Karamanoğulları        E) Saruhanoğulları
 
11. Maltepe (Palekanon) Savaşının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Bursa’yı Fethedebilmek için yapılmıştır?
B) Bursa Türkler tarafından alınınca Bizans İmparatoru Bursa’yı tekrar geri almak için
C) Edirne’yi almak için
D) Türkleri Balkanlardan atmak için
E) Bizans’ın Batı’dan yardım alarak Türkleri Balkanlardan atması için
 
12.  Osmanlı Devleti’nde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların, din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir.
Millet sisteminin,
    I. toplumu oluşturan grupların benliklerini koruması,
   II. toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması,
   III. Osmanlı toplumunun kaynaşması 
    durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
 
 
13. Osmanlılarla Haçlılar arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir?
 
A) Maltepe   B) Kosova  C) Sırpsındığı  D) Çirmen  E) Ploşnik
 
14. Türklerin Balkanlarda tutunmak için verdiği savaşlardan hangisi ile  kesinlikle Türklerin Balkanlardan sökülüp atılamayacağı anlaşılmıştır?
 
A) Maltepe   B) Kosova  C) Sırpsındığı  D) Çirmen  E) Ploşnik
 

Cevap Anahtarı:

1-A, 2-D, 3-E, 4-D, 5-C, 6-B, 7-B, 8-D, 9-C, 10-C, 11-B, 12-A, 13-C, 14-B

 

 

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
01-11-2017 07:01 - 200 Okunma
Yazarlar Tümü
Vedat AKBULAK
Dünya kadınlar günü mü?
Asya Ahileri
Recep Ayı
Musa Aras
Gelişmeler Çok Endişe Verici
Osman KARABULUT
Demire Şekil Vermesini Bilmeyen Millet Yontulmaya Mahkum Olur
Nurhazar DOLUNAY
Dedenin Torununa Nasihatı
Misafir Yazarlar Tümü
Cihan CANHATAY
İSLAM'A FOBİ VE IRKÇILIK BİLİNÇLİ OLARAK KÖRÜKLENİYOR
18-12-2017 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
Asya Ahileri  ® 2006 - 2012  
Sitede bulunan içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım