18-12-2017 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
Test 2 (Kuruluş Dönemi)
10. Sınıflar Kuruluş Dönemi İle İlgili Test Sorusu
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
01-11-2017 07:01 - 231 Okunma
1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Karesioğulları Beyliğini ele geçirmekle sağladığı kazançlardan biri değildir?
A) Cihat amacının gerçekleştirilmiş olması
B) Sınırların denize ulaşması
C) Rumeli'ye geçişin kolaylaşması
D) Deniz kuvvetlerine sahip olunması
E) Türk Birliğini sağlama çalışmasının başlaması
 
2. Kuruluş Devrinde Osmanlı'yı en fazla uğraştıran Türk Beyliği Karamanoğulları'dır.
Osmanlılar ile Karamanoğulları arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisinin devrinde başlamıştır?
 
A) Osman Bey      B) Orhan Bey      C) I. Murat     
 D) I. Mehmet      E) Yıldırım Bayezit
 
3.  "Çanakkale'yi ele geçirmek için çalışan Venediklilere karşı Osmanlı donanması Marmara'ya açılmış ve Venediklilerle ile ilk deniz savaşları yapılmıştır."
Yukarıdaki etkinlik hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?
 
A) I. Murat             B) I. Bayezid          C) I. Mehmet      
D) II. Murat           E) II. Mehmet
 
4.  Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'ni yıkılma aşamasından kurtarmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
 
A) Adaletli kişiliği             B) Ekonomik anlayışı
C) Teşkilatçılığı                 D) İdealistliği
E) Kararlı tutumu
 
5.  Fransızlar, İngilizler ve Almanlar ilk kez hangi savaşta Osmanlılarla temasa geçmişlerdir?
 
A) Sazlıdere Savaşı        B) I. Kosova Savaşı
C) Niğbolu Savaşı          D) II. Kosova Savaşı
E) Varna Savaşı
 
6.  Osmanlı Devleti, Kuruluş devrinde aşağıdaki devletlerin hangisiyle savaşmamıştır?
 
A) Akkoyunlular            B) Macar Krallığı
C) Bulgar Krallığı            D) Sırp Krallığı
E) Bizans İmparatorluğu
 
7. Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A) Merkeziyetçi bir yönetim anlayışına sahiptir.
B) Çağ açıp kapatan ikinci Türk Devleti'dir.
C) Üç kıtada birden hâkimiyet kurmuştur.
D) İslamiyet’i Avrupa'da yaymaya çalışan en etkili Türk Devletidir.
E) Son büyük Türk Federasyonu'dur.
 
8.  —Sırbistan’a bağımsızlık verilecektir.
     — Eflak, Macaristan'ın koruyuculuğuna bırakılacaktır.
     — Tuna Nehri Osmanlı - Macar sınırı olacaktır.
gibi kararlar aşağıdaki antlaşmaların hangisine aittir?
 
A) Zitvatoruk Antlaşması
B) Serav Antlaşması
C) Edirne - Segedin Antlaşması
D) İstanbul Antlaşması
E) Bucaş Antlaşması
 
9. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkan ilerleyişine karşı oluşan Haçlı Birliği'yle yapılmamıştır?
 
A) I. Kosova       B) Niğbolu      C) Varna      
D) II. Kosova      E) Palekanon
 
10.   Osmanlı Devleti, ülke topraklarının hızla genişlemesi üzerine ortaya çıkan idari sorunlara karşı ilk olarak aşağıdaki önlemlerden hangisini almıştır?
 
A) Yeni fethedilen yerlere doğrudan merkezden atamalar yapmıştır.
B) Beylerbeyliği kurumunu oluşturmuştur.
C) Eyaletleri kaldırmıştır.
D) Ayanlara haklar vermiştir.
E) Vilayetleri oluşturmuştur.
 
11.  Osmanlı Devleti, aşağıdaki savaşların hangisiyle Balkan uluslarına gücünü ilk kez hissettirmiştir?
 
A) I. Kosova Savaşı       B) Niğbolu Savaşı      C) Varna Savaşı
D) II. Kosova Savaşı     E) Sırpsındığı Savaşı
 
12.  Osmanlıların Anadolu'daki Türk beyliklerini kendine bağlaması aşağıdakilerin hangisine yöneliktir?
 
A) Moğol baskısından kurtulmak
B) Beyliklerin Timur’la bağlantısını koparmak
C) Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak
D) Fetih anlayışına son vermek
E) Haçlı Seferleri'nin olumsuzluklarını gidermek
 
13. Osmanlı Beyliği Osman Bey devrinde aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi ile ortak sınıra ulaşamamıştır?
 
A) Karesioğulları       B) Germiyanoğulları           C) Karamanoğuları
D) Candaroğulları     E) Bizans İmparatorluğu
 
14.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği'nin ilerleyişini kolaylaştıran nedenlerden biri değildir?
 
A) Bizans ile aynı sınırı paylaşması
B)  İyi bir devlet örgütüne sahip olması
C) Ordu teşkilatının güçlü olması
D) Anadolu Türk Beyliklerinden destek alması
E) Uç Beyliği olarak kurulmuş olması
 
15. Osmanlı Devleti'ni kuran Kayıların Anadolu'ya gelmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Cengiz Han'ın önünden kaçmaları      
B) İklim şartlarının elverişsiz olması
C) Yurt tutmak istemeleri                           
 D) Cihat’ı gerçekleştirmek istemeleri
E) İslamiyet'i kabul etmek istemeleri
 
16. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu'da bazı devletler de vardır.
     Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
 
A) Anadolu Selçuklu Sultanlığı         
B) İznik Rum İmparatorluğu
C) ilhanlılar Devleti                         
D) Bizans İmparatorluğu
E) Trabzon Rum İmparatorluğu
 
17. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?
 
A) Osmanlı Devleti'nde Fetret devrinin başlaması
B) Balkanlarda Osmanlı hâkimiyetinin zayıflaması
C) İstanbul’un fethinin en az elli yıl gecikmesi
D) Anadolu'da Beylikler devrinin yeniden başlaması
E) Anadolu'da Türk nüfus yoğunluğunun artması
 
18.  I.   Niğbolu Savaşı
      II.   Sırpsındığı Savaşı
     III.   Varna Savaşı
Osmanlı'nın kuruluş devrinde yapılan yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) I-II-III      B) II-III-I      C) III-I-II      D) II-I-III      E) III-II-I
 
19. Aşağıdakilerden hangisi I. Mehmet (Çelebi Mehmet) devrinde gerçekleşen olaylardan biri değildir?
 
A) Haçlıların saldırı güçlerinin kırılması
B) Anadolu'da siyasi birlik çalışmalarının yeniden başlaması
C) Fetret devrinin sona erdirilmesi
D) Düzmece Mustafa (Mustafa Çelebi) İs­yanının görülmesi
E) Şeyh Bedrettin isyanının çıkması
 
20. Kuruluş Devrinde Osmanlıya karşı yapılan Haçlı seferlerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Kudüs ve çevresini ele geçirmek
B) Bizans'ı Osmanlıya karşı güçlü tutmak
C) Anadolu'nun zenginliklerini ele geçirmek
D) Türkleri Balkanlardan çıkarmak
E) Papa'nın hâkimiyet alanını genişlet­mek
 
21.   Bizans imparatorluğu;
        -- Osmanlı Devletine karşı Haçlı Seferlerini başlatmak
        -- Osmanlı Devletindeki taht mücadelelerini körüklemek
isterken en fazla neyi amaçlıyordu?
 
A) Hıristiyan dünyasının liderliğini ele geçirmek
B) Türklerin Anadolu'dan çıkartılmasını sağlamak
C) Katolik Ortodoks kiliselerini birleştirmek
D) Daha önce kaybettiği yerleri geri almak
E) Osmanlıya karşı varlığını devam ettirmek
 
22. Osmanlı Beyliği kurulduktan sonra Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmalarına da başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir?
 
A) Bursa'nın alınıp başkent yapılması
B) Karesioğulları Beyliğinin ele geçirilmesi
C) Hamitoğulları’ndan para ile toprak satın alınması
D) Germiyanoğulları Beyliğine son verilmesi
E) Karamanoğulları ile mücadele edilmesi
 
23. Anadolu Türk Birliği Yıldırım Bayezit devrinde sağlanmış ancak daha sonra yeniden bozulmuştur.
Bu duruma neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Sırpsındığı Savaşı            B) Sazlıdere Savaşı
C) Niğbolu Savaşı                D) Birinci Kosova Savaşı
E) Ankara Savaşı
 
24. Osmanlılar aşağıdaki Anadolu Selçuklu Sultanlarından hangisi döneminde nereye uç beyliği olarak yerleşmişlerdir?
 
A) I. Kılıçarslan - Bilecik
B) Alaaddin Keykubat - Karacadağ
C) I. Mesut - Söğüt
D) II. Kılıçarslan - Domaniç
E) I. Gıyasettin Keyhüsrev - İznik
 
25. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kısa sürede büyük bir imparatorluk olmasının nedenlerinden birisi değildir?
 
A) Kuruluş sırasında geniş topraklara sahip olması
B) Coğrafi konumunun büyümeye elverişli olması
C) Yönetimde olanların yetenekli olması
D) iktidarın tek elde toplanması
E) Bizans’ın eski gücünü kaybetmesi
 
26. Osmanlı Devleti'nin deniz gücünü artırması ve Rumeli'ye geçme imkânını elde etmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?
 
A) İlk düzenli ordunun kurulması
B) İpek Yolu'nun önem kazanması
C) Moğol istilasının Bursa'ya kadar gelmesi
D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E) Karesioğulları'nın Osmanlı Devleti'ne katılması
 
27. Ankara savaşı sonuçları itibari ile aşağıdaki savaşlardan hangisi ile bir benzerlik gösterir?
 
A) Yassıçemen  B) Kösedağ  C) Miryekefalon  D) Sırpsındığı  E) Hittin
 
CEVAP ANAHTARI:
1-A, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-A, 7-E, 8-C, 9-E, 10-B, 11-E, 12-C, 13-C, 14-D, 
15-A, 16-B, 17-E, 18-D, 19-A, 20-D, 21-E, 22-A, 23-E, 24-B, 25-A,26-E, 27-B

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
01-11-2017 07:01 - 231 Okunma
Yazarlar Tümü
Vedat AKBULAK
Dünya kadınlar günü mü?
Asya Ahileri
Recep Ayı
Musa Aras
Gelişmeler Çok Endişe Verici
Osman KARABULUT
Demire Şekil Vermesini Bilmeyen Millet Yontulmaya Mahkum Olur
Nurhazar DOLUNAY
Dedenin Torununa Nasihatı
Misafir Yazarlar Tümü
Cihan CANHATAY
İSLAM'A FOBİ VE IRKÇILIK BİLİNÇLİ OLARAK KÖRÜKLENİYOR
18-12-2017 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
Asya Ahileri  ® 2006 - 2012  
Sitede bulunan içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım